2a LÌNIA ESTRATÈGICA

''FIDELITZAR I CONSOLIDAR LES ENTITATS AFILIADES, ELS FEDERATS I ELS PRACTICANTS''

1r Objectiu
Fidelitzar les entitats oferint-los més i millors serveis per facilitar la seva funció esportiva.

B.1.1

MILLORA DELS SERVEIS ACTUALS

Trets Identitaris

 • Realització d'una autoavaluació per cada servei
 • Aprovació d'un pla de millora sostenible (2 anys)
 • Implantació d'una sistemàtica d'avaluació regular
 • Realització d'enquestes de satisfacció periodiques

Proposta Implementació

2020

B.1.2

NOUS SERVEIS A CLUBS

Trets Identitaris

 • Creació Comissió Estudi nous serves a entitats
 • Elaboració d'un catàleg de nous serveis per entitats
 • Realització enquestes de satisfacció

Proposta Implementació

2019-2023

B.1.3

NOUS SERVEIS PER A FEDERATS

Trets Identitaris

 • Creació Comissió Estudi Nous serveis a federats
 • Elaboració d'un Pla de Negoci Sostenible
 • Elaboració del Catàleg de nous serveis federats
 • Realització d'enquestas de satisfacció periòdiques

Proposta Implementació

2021-2022


B.1.4

DEPARTAMENT D'ATENCIÓ A CLUBS

Trets Identitaris

 • Creació de la Finestra única per entitat i federats
 • Sistemàtica Interna i trasversal als departaments
 • Campanya de comunicació i sensibilització

Proposta Implementació

2020-2022

B.1.5

PLA DE COMUNICACIÓ CLUBS

Trets Identitaris

 • CRM com a instrument de comunicació entitats
 • Serveis d'assesorament a les entitats afiliades
 • Creació del protocol de difusió d'activitats d'entitats
 • Radio bàsquet com a canal comunicació entitats

Proposta Implementació

2019-2022

B.1.6

CENTENARI DE L'FCBQ

Trets Identitaris

 • Estructura pròpia pel disseny i la realització
 • Organització del 1r Congrés Mundial de Bàsquet
 • Aconseguir la participació de la Fiba i la FEB

Proposta Implementació

2021-2023


2n Objectiu
Ajudar les entitats afiliades en la seva consolidació com a entitats esportives i en la seva tasca de cohesió social.

B.2.1.1

CONSTRUCCIÓ D'UN PAVELLÓ PROPI

Trets Identitaris

 • Estudi de viabilitat previ
 • Projecte executiu d'arquitectura (PAV3)
 • Finançament necessari
 • Inauguració pel Centenari 2023

Proposta Implementació

2020-2023

ESTUDI POBLACIONS SENSE BÀSQUET

Trets Identitaris

 • Estudi a Catalunya per detectar instal·lacions esportives sense bàsquet
 • Pla d'actuació per creixement de clubs
 • Campanyes de promoció específiques
 • Aproximar la tecnologia als clubs, deferats i aficionats

Proposta Implementació

2019

B.2.1.3.

PLA DE QUALITAT DE CAMPS DE JOC

Trets Identitaris

 • Creació d'un servei de suport als clubs per assessprar en matèria d'instal·lacions esportives
 • Pla d'actuació per impulsar la millora de pavellons

Proposta Implementació

2019-2022


B.2.2

PATROCINI

Trets Identitaris

 • Formació tècnica per a entitats
 • Formació d'eines pràctiques per entitats
 • Suport econòmic per l'organització de competicions
 • Suport econòmic per a la millora de la gestió interna

Proposta Implementació

2020-2022

B.2.3

PLA DE BONES PRÀCTIQUES

Trets Identitaris

 • Recull de BBPP d'entitats afiliades i estaments federats
 • Plataforma tecnològica per accedir a la BBPP
 • Reconeixement anual de BBPP d'entitats i federats
 • Jornades de BBPP per estaments de federats

Proposta Implementació

2019

B.2.4

PLA DE MEDIACIÓ

Trets Identitaris

 • Creació de la Comissió de Mediació
 • Aprovació Normativa Bàasica de Mediació
 • Aprovació Codi de Mediació
 • Brossa de mediadors esportius

Proposta Implementació

2020