Gerència i Secretaria General

Gerència

Correspon al Gerent de la Federació, entre d'altres, les següents funcions:

 • Executar i acomplir els acords adoptats pels òrgans de govern de la Federació.
 • Coordinar les funcions encomanades als diferents òrgans de col·laboració de la Federació, proposant les mesures adients per al millor desenvolupament d'aquelles tasques.
 • Coordinar tota la gestió administrativa de les diferents dependències federatives, estructurant i racionalitzant els processos i sistemes de treball.
 • Ostentar el càrrec de cap de recursos humans i, com a tal, adscriure, segons les necessitats de cada moment, el personal administratiu de la Federació a les diferents dependències.
 • Realitzar i dur a terme les funcions i tasques que especialment i en cada moment se li puguin encomanar pels diferents òrgans de govern i col·laboració de la Federació.

 

Gerent: Sr. Toti Mumbrú

 

Secretaria General

Son funcions de la Secreatria General:

 • Aixecar la corresponent acta de les reunions que celebrin els diferents òrgans de col·laboració de la Federació.
 • Preparar la documentació i els informes necessaris per a les reunions, tant dels òrgans de govern com dels de col·laboració.
 • Trametre als diferents membres dels òrgans de govern i de col·laboració de la Federació les corresponents actes de les reunions celebrades.
 • Portar tots els llibres de registre i l'arxiu de la Federació.
 • Lliurar i signar, amb el vist-i-plau del President, totes les certificacions que s'hagin de lliurar.
 • Tramitar els expedients administratius i preparar les resolucions dels assumptes generals.
 • Fer les estadístiques i preparar la memòria anual de les activitats dels diferents òrgans federatius.
 • Facilitar als directius i als membres dels diferents òrgans de la Federació les dades i els antecedents que els calgui per a les tasques de la seva competència.
 • Actuar com a Cap d'administració del personal.

 

Secretari General: Sr. Francesc de Puig

 

Dades de contacte de Gerència i Secretaria General:

Email: secretaria@basquetcatala.cat