Comitès Jurisdiccionals

imgsecc

Comitè de competició i disciplina esportiva

Àmbit Disciplinari

Conèixer, jutjar i, si s'escau, sancionar tant les infraccions de les regles de joc, comeses amb motiu de la celebració d'un partit organitzat per la Federació, com les infraccions de la conducta esportiva, que vulnerin el que disposen les normes específiques de disciplina i convivència esportiva; així com les infraccions a la conducta associativa que comportin un perjudici per al bon ordre de les relacions entre els membres de la Federació.

Àmbit competitiu:

Conèixer i resoldre les reclamacions presentades sobres qüestions que, sense tenir naturalesa disciplinària, es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l'esport del bàsquet així com dels partits i competicions organitzades per aquesta Federació.

En aquest sentit, i a títol indicatiu, correspon a la jurisdicció d'aquest àmbit competitiu:

  • Les reclamacions presentades amb la finalitat de donar per acabada la vinculació esportiva entre jugadors o entrenadors i clubs.
  • Les qüestions sobre nul·litat o validesa de les llicències expedides per la Federació.
  • Les discrepàncies entre jugadors i clubs sobre la concessió o denegació de les corresponents cartes de baixa.
  • Les reclamacions presentades sobre repetició de partits celebrats o represa d'aquells suspesos; resultats i classificacions o qualsevol altra qüestió derivada o relacionada amb elles.
  • Les reclamacions sobre els imports dels rebuts arbitrals presentats amb motiu dels partits.
  • Les reclamacions presentades per quotes impagades pels jugadors per poder practicar l’esport del basquetbol amb un club.

Jutgessa del Comitè: Sònia Navarrete
Dades de contacte: c.competicio@basquetcatala.cat
Resolucions Comitè de Competició

Comitè d’apel·lació


Òrgan Jurisdiccional de l’FCBQ en segona instància.

Estudia els recursos presentats contra resolucions del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.


Presidenta: Alícia Ozores
Dades de contacte: c.apel@basquetcatala.cat