1a LÌNIA ESTRATÈGICA

''SER UNA ORGANITZACIÓ ORIENTADA A LA QUALITAT I L'EXCEL·LÈNCIA''

1r Objectiu
Adoptar una nova manera de governar els reptes dels nous temps.

A.1.1

MODEL DE GOVERNANÇA

Trets Identitaris

 • Nova definició de tasques
 • Professionalització del Presidents/a
 • Millora de la representació femenina
 • Modificacions estatuàries (si s'escau)

Proposta Implementació

2020-2023

A.1.2

MODEL ESTAMENTAL

Trets Identitaris

 • Creació estaments(Jugadors, àrbitres, entrenadors, ..) (4/2/2)
 • Participació Estaments Assemblea General
 • Relació estaments amb les Comissions de treball
 • Representació estaments a la Junta Directiva

Proposta Implementació

2019-2020

A.1.3

MODEL DE TRANSPAREÈNCIA

Trets Identitaris

 • Compliments de la Normativa
 • Instrument per generar confiança i pertinença

Proposta Implementació

2020


A.1.4

COMPLIANCE

Trets Identitaris

 • Compliment de la Normativa
 • Asegurament de riscos futurs
 • Generar seguretat i confiança als òrgans de govern
 • Millorar les relacions amb terceres parts

Proposta Implementació

2019

A.1.5

CODI DE BONES PRÀCTIQUES

Trets Identitaris

 • Aprovació d'un codi ètic per federats
 • Constitució de la Comissió Ètica Esportiva
 • Figura del protector i Representant de Menors
 • Educar als Adults - Aficionats

Proposta Implementació

2020

2n Objectiu
Construir una gestió excel·lent per oferir un servei de qualitat a totes les entitats afiliades,federats i practicants.

A.2.1

PLA DE RECUSROS HUMANS(RRHH)

Trets Identitaris

 • Treballs per comptències individuals
 • Política de remuneració i reconeixement
 • Manual de lideratge i sistemàtica d'avaluació
 • Organització cap a processos, entitats i federats
 • Adequació física dels espais de treball
 • Incorporació del nou model territorial(RRTT)

Proposta Implementació

2020-2023

A.2.2

PLA DE QUALITAT

Trets Identitaris

 • Catáleg de Serveis
 • Mapa de processos
 • Quadres de comandament i indicadors
 • Formació específica Model EFQM/ISO

Proposta Implementació

2019-2022

A.2.3

PLA DE TECNOLOGIA

Trets Identitaris

 • Seguir em la millora de processos interns
 • Gestió de dades (visió 360o) - CRM
 • Millorar la capacitat de comunicació federat
 • Aproximar la tecnologia als clubs, deferats i aficionats

Proposta Implementació

2019-2022

A.2.4

PLA DE COMUNICACIÓ INTERNA

Trets Identitaris

 • Creació d'una intranet interna
 • Creació d'una newsletter setmanal
 • Protocol d'atenció als MMCC
 • Sistemàtica de coordinació departamental

Proposta Implementació

2021


3r Objectiu
Construir una gestió excel·lent per oferir un servei de qualitat a totes les entitats afiliades, federats i practicants.

A.3.1

PLA DE COMPETICIÓ

Trets Identitaris

 • Més informació de cada partit (acta digital)
 • Sostenibilitat futura de les competicions
 • Nous formats de competició
 • Conveni CEEB i d'altres organitzacions

Proposta Implementació

2019-2023

A.3.2

PLA TÈCNIC

Trets Identitaris

 • Congrés Internacional de minibàsquet (2020)
 • Nova figura coordinadors de zona PDP
 • Campus d'Elit per entrenadors i jugadors
 • Gestió Campus PDP/tecnificació/SSCC

Proposta Implementació

2019-2023

A.3.3

PLA DE FORMACIÓ

Trets Identitaris

 • Formació Online i formació continuada
 • Formació per directius/ves clubs
 • Programa de monitoratge per entrenadors/es
 • Nou catàleg de formació per a tothom

Proposta Implementació

2019-2022


A.3.4

3x3

Trets Identitaris

 • Ampliació actual circuit de 3x3
 • Competició regular durant la temporada
 • Implantació del reglament oficial 3x3
 • Programa de formació específica

Proposta Implementació

2019-2020

A.3.5

PLA D'ARBITRATGE

Trets Identitaris

 • Pla de capacitació de nous àrbitres i auxiliars
 • Nous programes de formació arbitral
 • Millora de la qualitat arbitral
 • Seguiment individualitzat

Proposta Implementació

2019-2020