Programa de pràctiques dels cursos de formació

1. Informació general

Un cop l'alumne/a comença el Curs de Formació (1r Nivell Federatiu) o el de Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu), ja pot començar a realitzar el Bloc de Pràctiques.

L'alumne/a ha de certificar un mínim de 150 hores de pràctiques mitjançant la suma d'hores de les activitats que proposa, regula i certifica la Federació Catalana de Basquetbol (punt 3).

 

2. Normativa general

  • Per validar les pràctiques cal que l'alumne/a entregui de forma presencial a la seu de l'FCBQ o a les Delegacions Territorials i en horari d'atenció al públic els documents que acrediten les seves hores (actes, certificats de clínics, tallers, participació a campus...) juntament amb un model de sol·licitud que es lliurarà a la mateixa FCBQ en el moment d'efectuar el tràmit.

  • No hi ha termini temporal per a presentar les pràctiques. En aquelles activitats que la seva normativa ho permet, es mantenen les hores ja certificades.

  • El fet de no superar una activitat de pràctiques (entrenador/a ajudant de PDP, monitor/a de campus...) prohibeix que l'alumne/a pugui tornar a realitzar aquesta activitat en temporades posteriors.

  • Per sol·licitar plaça (en aquelles activitats que ho requereixin) cal completar el formulari que trobareu a continuació (punt 4).

 

3. Activitats de pràctiques

ACTIVITAT HORES NORMATIVA I FUNCIONAMENT
Una temporada entrenant un equip inscrit a l'FCBQ 130h Cal entregar 20 actes d'una mateixa temporada i un mateix equip, on consti la signatura de l'alumne/a exercint com entrenador/a. Màxim es pot validar un equip.
Monitor/a en un campus de l'FCBQ 40h Cal complir amb totes les tasques que estableix el Director del Campus. Cal demanar plaça. El fet de sol·licitar-la no garanteix la seva adjudicació.
Entrenador/a ajudant al Programa de Detecció i Perfeccionament (PDP) 40h Obligació d'assistir a tots els entrenaments i trobades de la temporada realitzant les activitats i tasques proposades pel Cap de Centre
Assistència a clínics de formació organitzats o validats per l'FCBQ 2h per clínic S'ofertarà a través de la pàgina web. Es validaràn en cas d'assistir a tota l'activitat. En cas d'assistir dues vegades al mateix clínic, només es validarà com a una (2 hores). L'FCBQ valida un màxim de 3 clínics (6 hores) organitzats per l'Associació Catalana d'Entrenadors de Bàsquet (ACEB)
Assistència a tallers de formació organitzats o validats per l'FCBQ 4h per taller S'ofertarà a través de la pàgina web. Es validaràn en cas d'assistir a tota l'activitat. En cas d'assistir dues vegades al mateix taller, només es validarà com a una (4 hores). Si es realitza el taller com a part complementària d'un Curs, aquest NO valida com a hores de pràctiques. Tampoc valida com a hores de pràctiques si el Taller s'ha realitzat en algun Curs anterior com a part complementària o si és d'un nivell que encara no s'ha cursat
Assistència al TècniBàsquet 20h tot S'ofertarà a través de la pàgina web. Obligació d'assistir a tots els entrenaments i activitats proposades pel Director
Entrenador/a col·laborador/a en el programa del Segle XXI 30h Assistir als entrenaments i realitzar les tasques que siguin assignades des de la Direcció del programa
Àrbitre en activitats organitzades pel Comitè Tècnic de l'FCBQ 30h Les activitats a realitzar les marcarà el Comitè Tècnic.
Realització d'un Curs d'Especialització organitzat per l'FCBQ 30h S'ofertarà a través de la pàgina web. Es validaràn en cas d'aprovar el Curs. En cas de realitzar dues vegades el mateix Curs, només es validarà com a una (30 hores).
Assistència al TecniKids 20h S'ofertarà a través de la pàgina web. Obligació d'assistir a tots els entrenaments i activitats proposades pel Director
Entrenador/a col·laborador/a en els programes de tecnificació 25h Assistir a tots els entrenaments i trobades i realitzar les tasques assignades pel responsable de l'activitat

 

4. Sol·licitar plaça de pràctiques

Els alumnes que vulguin realitzar les pràctiques, exercint com entrenadors/es ajudants en els programes del PDP o Segle XXI, cal que omplin i envïn el següent formulari.

Les altres activitats requereixen d'inscripció a mesura que es van ofertant.

 

5. Activitats per a entrenadors/es que són àrbitres de l'FCBQ

Aquesta proposta d'activitats és només per a totes aquelles persones que han realitzat el curs i exerceixen com a àrbitres oficials de la Federació Catalana de Basquetbol

 

ACTIVITAT HORES NORMATIVA I FUNCIONAMENT
Arbitrar un total de 120 partits de competició 30h La competició ha de ser oficial de la Federació Catalana de Basquetbol
Monitor/a en un campus de l'FCBQ 40h Cal demanar plaça. El fet de sol·licitar-la no garanteix la seva adjudicació
Entrenador/a ajudant al Programa de Detecció i Perfeccionament (PDP) 40h Obligació d'assistir a tots els entrenaments i trobades de la temporada
Entrenador/a col·laborador en el programa del Segle XXI 30h Assistir als entrenaments i realitzar les activitats assignades des de la Direcció del programa
Àrbitre en activitats organitzades pel Comitè Tècnic de l'FCBQ 2h per partit Les activitats les marcarà el Comitè Tècnic
Àrbitre en jornades organitzades pel Comitè Tècnic de l'FCBQ 10h Les activitats les marcarà el Comitè Tècnic. Cal assistir tot el matí i/o tarda
Assistència a clínics de formació organitzats o validats per l'FCBQ 2h per clínic S'ofertarà a través de la pàgina web. Es validaràn en cas d'assistir a tota l'activitat. En cas d'assistir dues vegades al mateix clínic, només es validarà com a una (2 hores). L'FCBQ valida un màxim de 3 clínics (6 hores) organitzats per l'Associació Catalana d'Entrenadors de Bàsquet (ACEB)
Assistència a tallers organitzats per l'FCBQ 4h per taller S'ofertarà a través de la pàgina web. Es validaràn en cas d'assistir a tota l'activitat. En cas d'assistir dues vegades al mateix taller, només es validarà com a una (4 hores).
Realització d'un seminari de formació organitzat per l'FCBQ 30h S'ofertarà a través de la pàgina web. Es validaràn en cas d'aprovar el seminari. En cas de realitzar dues vegades el mateix seminari, només es validarà com a una (30 hores).