Programa de pràctiques dels cursos de formació

1. Informació general

Un cop l’alumne/a comença el Curs de Formació (1r Nivell Federatiu) o el de Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu), ja pot començar a realitzar el Bloc de Pràctiques.L’alumne/a ha de certificar un mínim de 150 hores de pràctiques mitjançant la suma d’hores de les activitats que proposa, regula i certifica la Federació Catalana de Basquetbol (punt 3)

2. Normativa general

  • Per validar les pràctiques cal que l’alumne/a entregui a tecnic@basquetcatala.cat els documents que acrediten les seves hores (actes, certificats de clínics, tallers, participació a campus...) juntament amb un model de sol·licitud que us podeu descarregar a l'apartat 4. (S'ha d'entregar amb les 150h acabades)
  • No hi ha termini temporal per a presentar les pràctiques. En aquelles activitats que la seva normativa ho permet, es mantenen les hores ja certificades.
  • El fet de no superar una activitat de pràctiques (entrenador/a ajudant de PDP, monitor/a de campus...) prohibeix que l’alumne/a pugui tornar a realitzar aquesta activitat en temporades posteriors.
  • Per sol·licitar plaça (en aquelles activitats que ho requereixin) cal completar el formulari que trobareu a continuació (punt 5)

3. Activitats de pràctiques

 
Activitat Hores Normativa i funcionament
Una temporada entrenant un equip inscrit a l'FCBQ 130h Cal entregar 20 actes d'una mateixa temporada i un mateix equip, on consti la signatura de l'alumne/a exercint com entrenador/a. Màxim es pot validar un equip.
Monitor/a en activitats d'estiu del PDP, Tecnificacions, Seleccions de l'FCBQ (amb format pernoctació) 50h Cal complir amb totes les tasques que estableix el Director del Campus. Cal demanar plaça. El fet de sol·licitar-la no garanteix la seva adjudicació. Cal presentar una memòria d'activitats una vegada finalitzat el campus.
Entrenador/a ajudant al Programa de Detecció i Perfeccionament (PDP) 40h Obligació d'assistir a tots els entrenaments i trobades de la temporada realitzant les activitats i tasques proposades pel Cap de Centre. Màxim 2 ajudants amb pràcticum per grup i centre. Cal fer la sol·icitud a principi de temporada prèviament a l'inici de l'activitat. Obligació d'assistir al 90% dels entrenaments i a totes les trobades
Assistència a clínics de formació organitzats o validats per l'FCBQ 2h per clínic S'oferirà a través de la pàgina web. Es validaran en cas d'assistir a tota l'activitat. En cas d'assistir dues vegades al mateix clínic, només es validarà com a una (2 hores). Dels clínics organitzats per L’ACEB es validaran un màxim de 3 clínics (6h). Es podrà validar altres clínics externs sempre que es tingui un acord de col·laboració amb l’FCBQ. Màxim 3 clínics (6h).
Assistència a tallers de formació organitzats o validats per l'FCBQ 4h per taller Els tallers s'oferiran a través de la pàgina web. Es validaràn en cas d'assistir a tota l'activitat. En cas d'assistir dues vegades al mateix taller, només es validarà com a una (4 hores). Si es realitza el taller com a part complementària d'un Curs, aquest NO valida com a hores de pràctiques. Tampoc valida com a hores de pràctiques si el Taller s'ha realitzat en algun Curs anterior com a part complementària o si és d'un nivell que encara no s'ha cursat. Dels 6 tallers ofertats per a cada nivell, l'alumne/a pot realitzar 4 com a paert del Bloc Complementari i 2 per validar hores del programa de pràctiques
Assistència al TècniBàsquet&TecnicKids 20h S'ofertarà a través de la pàgina web. Obligació d'assistir a tots els entrenaments i activitats proposades pel Director
Entrenador/a col·laborador/a en el programa del Segle XXI (Només per Nivell 2) 30h Assistir als entrenaments i realitzar les tasques que siguin assignades des de la Direcció del programa i presentar una memòria sobre les tasques realitzades. Caldrà fer la sol·licitud prèviament i es limitarà el nombre de places al llarg de la temporada. Només disponible per al pràcticum de Nivell 2
Elaboració d'un projecte d’una activitat realitzable a l'FCBQ i l'execució del mateix Segons projecte Proposar l'organització d'alguna activitat vinculada a jugadors o entrenadors que sigui clarament realitzable des de l'FCBQ i posteriorment formar part de l'execució de la mateixa activitat.
Realització d'un Curs d'Especialització organitzat per l'FCBQ 30h S'ofertarà a través de la pàgina web. Es validaràn en cas d'aprovar el Curs (Tasques+Taller+Examen). En cas de realitzar dues vegades el mateix Curs, només es validarà com a una (30 hores).
Entrenador/a col·laborador/a en els programes de tecnificació 20h Obligació d'assistir a tots els entrenaments i trobades de la temporada realitzant les activitats i tasques proposades pel Cap de Centre. Màxim 2 ajudants amb pràcticum per grup i centre. Cal fer la sol·licitud a principi de temporada prèviament a l'inici de l'activitat.
Curs Online de Categoria Infantil (Només per a Nivell 1) 4h Realització del Curs Online de Categoria Infantil organitzat per la Fundació Aíto entre el mes de maig del 2021 i el mes de maig del 2023.
Article Tècnic 4h Elaboració i publicació d'un article tècnic al web del Comitè Tècnic
Col·laboració en activitats organitzades per l’FCBQ. Segons activitat Es podran validar hores per la col·laboració directe en algunes activitats tècniques.


4. Validació pràcticum

Els alumnes que hagin finalitzat les 150h de pràctiques en la seva totalitat, hauran d'entregar el full de validació de pràcticum omplert i signat que podeu trobar a continuació:

5. Sol·licitar plaça de pràctiques

Els alumnes que vulguin realitzar les pràctiques, exercint com entrenadors/es ajudants en els programes del PDP o Segle XXI, hauran de sol·licitar plaça enviant un correu electrònic a tecnic@basquetcatala.cat abans de l'inici de l'activitat (octubre).