Impresos

En aquest apartat pots descarregar-te els impresos relacionats amb la Federació Catalana de Basquetbol .

Per llegir els següents arxius pdf, baixa't l'Acrobat Reader de forma gratuïta fent click aquí. Podeu omplir l'imprès directament des de l'Adobe. S'hauran d'imprimir les tres còpies. Ès obligatori presentar l'original al l'FCBQ o a les diferents Representacions Territorials, segons correspongui. Breu explicació de la normativa de vinculació entre Clubs d'edat Sèniors i Juniors. Breu explicació de la normativa de vinculació entre Clubs d'edat Sènior
Cal cumplimentar totes les dades del document per part dels dos clubs, signar-los i enviar-los a l'FCBQ o a les diferents Representacions Territorials segons correspongui.
Aquest document acredita davant del club, per el qual el jugador pugui subscriure llicència federativa la propera temporada (A partir del 30 de juny), que resta alliberat de qualsevol responsabilitat amb el seu anterior club. Cal guardar-lo per a possibles reclamacions del club d'origen.
S'ha d'omplir i enviar a caixa.adm@basquetcatala.cat. Cal cumplimentar totes les dades del document per part dels dos clubs, signar-los i enviar-los a l'FCBQ o a les diferents Representacions Territorials segons correspongui.

Aquest document dona per finalitzada la vinculació entre Club i jugador/a - entrenador/a - delegat/da durant la temporada vigent (Compresa entre la presentació de la llicència i el 30 de juny de la temporada en curs). Un cop signada i entregada a l'FCBQ, restarà automàticament anul·lada i sense cap mena de validesa la llicència federativa.
S'han d'imprimir els tres fulls, omplir-los, signar-los i segellar-los i enviar-los per email a l'FCBQ o a les diferents Representacions Territorials segons correspongui. Contracte entre l'FCBQ i el Club, del que s'ha de lliura a l'FCBQ (Departament de Llicències o Representacions Territorials) l'original (inclòs l'annex) per triplicat, signat per el President del Club per tal de poder utilitzar l'aplicació de llicències. Aquest certificat acredita l'aptitud mèdica esportiva del jugador/a durant la seva validesa (una sola temporada) i haurà d'estar degudament omplert, signat i segellat per el Metge col·legiat que realitzi la revisió mèdica.
Es pot adjuntar el CME en el Formulari de Federat de l'aplicació de llicències abans o en el moment de tramitar qualsevol llicència de jugador/a i el mateix haurà de romandre en dipòsit del club i a disposició de l'FCBQ en qualsevol moment.
Si el CME adjuntat no fos correcte i no fos esmenable, o be s’hagués falsejat s'aplicarà l'establert al Reglament Jurisdiccional de l'FCBQ en la data de validació de la llicència.
Aquest certificat acredita l'aptitud mèdica esportiva del jugador/a durant la seva validesa (una o dues temporades) i haurà d'estar degudament omplert, signat i segellat per el Metge col·legiat que realitzi la revisió mèdica.
Es pot adjuntar el CME en el Formulari de Federat de l'aplicació de llicències abans o en el moment de tramitar qualsevol llicència de jugador/a i el mateix haurà de romandre en dipòsit del club i a disposició de l'FCBQ en qualsevol moment.
En qualsevol cas si no es marca cap casella o be es marquen les dues caselles del certificat nomes serà vàlid per a la temporada 2023-24.
Si el CME adjuntat no fos correcte i no fos esmenable, o be s’hagués falsejat s'aplicarà l'establert al Reglament Jurisdiccional de l'FCBQ en la data de validació de la llicència.