Llei de Transparència

2023

Pendent d’aprovació durant l’Assemblea General de 2024.

Protocol d’assetjament sexual

Canal de denúncies

A. Objecte

1. En el marc del Model Prevenció de Delictes aprovat per la Federació i a la llum de l’apartat V del Codi Ètic, la Federació ha habilitat un Canal de Denúncies.

2. El Canal de Denuncies compleix amb les previsions legals establertes en l’article 31 bis, 5, 4rt del Codi Penal, pel que fa al Model de Prevenció de Delictes.

3. El Canal de Denuncies és el mitjà que permet la comunicació de qualsevol consulta, comunicació o denuncia sobre actuacions que puguin ser contràries a la normativa legal, al Model de Prevenció de Delictes, al Codi Ètic i a les normes internes de la Federació; evitant així possibles responsabilitats penals i perjudicis reputacionals.

B. Usuaris

4. El Canal de Denuncies serà accessible a tots els directius, empleats, federats, clubs i col·laboradors de la Federació.

C. Responsable

5. El Chief Compliance Officer (CCO), amb la col·laboració del Departament de Compliment, és el responsable del Canal Ètic.

6. En el cas que el CCO o qualsevol membre del Departament de Compliment es trobi involucrat de manera directa o indirecta en els fets denunciats, no podran participar en el procediment intern.

D. Principis

7. Presumpció d’innocència i respecte als drets de les persones presumptament implicades.

8. Total confidencialitat en el tractament de les comunicacions i consultes plantejades.

9. Prohibició de que els denunciants pateixin cap tipus de represàlia per part de la Federació per la seva utilització.

10. Manteniment de la identitat del denunciant, sempre que aquesta no sigui requerida per part de les autoritats o s’acrediti que la denúncia s’hagi formulat de mala fe.

11. Respecte, en tot moment, a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

12. En el curs de la investigació hauran de respectar-se també tots aquells drets que l’ordenament jurídic vigent reconegui al denunciat, que haurà de ser informat de la investigació i dels seus drets en la mesura que les indagacions ho permetin. En la investigació es podrà fer ús de tots els mitjans jurídicament lícits per a l’esbrinament dels fets.

E. Procediment de denúncia

13. Les denuncies es comunicaran al CCO, per mitja d’un dels següents canals:

a. Trucant al telèfon: 933 966 666

b. Per correu electrònic a la següent direcció: compliance@basquetcatala.cat

c. Comunicació personal al CCO

14. Només podrà utilitzar-se el Canal de Denuncies prèvia identificació de la persona denunciant. La identitat del denunciant es tractarà de forma degudament confidencial, però no pot ser anònima.

15. Les persones que utilitzen el Canal de Denuncies es responsabilitzen de la veracitat sobre la seva identitat i sobre la informació transmesa, així com d’actuar amb bona fe. La Federació es reserva el dret de revelar la identitat del denunciant a les autoritats, si el denunciant ha actuat amb mala fe, així com en el cas de requeriment judicial.

D. Investigacions internes

16. El CCO rebrà i avaluarà les denúncies rebudes, emetent un valoració inicial de la denúncia i remetrà la denúncia al Departament de Compliment. Quan el Departament de Compliment entengui que la denúncia rebuda és versemblant i revesteix caràcters propis d’una infracció, ordenarà l’obertura d’una investigació interna. La investigació serà duta a terme pel propi Departament de Compliment, amb l’assistència del President de la Junta Directiva, que incoarà el corresponent expedient, en el qual es deixarà constància documental de les raons d’inici del procediment, la relació de les diligències practicades i el seu resultat respectiu, així com les conclusions aconseguides sobre la veracitat dels fets denunciats.

17. En funció de les circumstàncies concretes de cada cas, el Departament de Compliment podrà decidir motivadament que la investigació sigui duta a terme per professionals externs a la Federació.

18. El Departament de Compliment determinarà el termini en el qual haurà de realitzar-se la investigació. Aquest termini no superarà els 2 mesos i només podrà ser prorrogat quan concorrin raons que ho justifiquin.

19. En cas que la denuncia s’entengui acreditada, s’adoptaran les mesures disciplinaries procedents en l’àmbit laboral. Si els fets tinguessin transcendència jurídic-penal, s’adoptaran les mesures necessàries perquè, en el més breu termini possible, es posin en coneixement de les autoritats els fets esdevinguts i totes aquelles proves que els acreditin, mostrant plena disposició a col·laborar amb l’Administració de Justícia.

Presentar denúncia