Ropec

Circular FCBQ enviada a les entitats (octubre 2018)


Totes les persones amb formació i experiència federativa poden registrar-se al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya) donada la modificació de la Llei (veure últim apartat).

Qui pot demanar l'informe de l'FCBQ?


Totes aquelles persones que hagin realitzat algun curs de formació amb la Federació Catalana de Basquetbol des de l'any 2000.

Cal tenir en compte el Curs de major categoria realitzat a Catalunya. Si alguna persona té cursos realitzats abans de l'any 2000 i també realitzats posteriorment al 1999 en territori català, només cal que homologui el seu títol (amb el procés d'homologació) previ a l'any 2000 per inscriure's al ROPEC.

Totes les persones que tinguin l'homologació feta (amb cursos previs a l'any 2000) s'han de registrar igualment al ROPEC, però en aquest cas només cal que vagin al punt de tramitació amb el certificat d'homologació i registrar-se, en aquest cas el Registre és gratuït.

Passos a seguir per registrar-se al ROPEC amb titulació federativa posterior a l'any 1999

Demanar per correu electrònic (tecnic@basquetcatala.cat) l'informe que acredita la titulació. És molt important especificar que és per fer el tràmit del ROPEC.Aquest informe l'expedeix l'FCBQ i és gratuït.

 

Procés d'inscripció al ROPEC: 

 

 Per Internet

1. Accedir a la Sol·licitud electrònica de certificat per a la incorporació en el ROPEC.

2. Descarregar formulari (caldrà tenir identificació digital). Si no es disposa d'aquesta identidicació us podeu donar d'alta de manera molt ràpida a l'idCAT Mòbil i poder fer el tràmit.

3. Emplenar, validar i desar el formulari.
Cal emplenar el formulari de sol·licitud seguint les indicacions que conté. Escanejar i adjuntant l'informe recollit presencialment a la seu de l'FCBQ o RRTT a documents.

4. Validar, signar i desar.
El formulari només es valida si heu emplenat correctament totes les dades obligatòries i heu annexat els documents obligatoris.

Preguntes freqüents


1. Cal demanar hora per recollir l'informe de l'FCBQ?

Per recollir l'informe de l'FCBQ NO cal demanar hora, només cal presentar-se en horari d'atenció al públic i recollir l'informe.

2. Qui pot recollir l'informe i què ha de portar?
L'informe l'he de recollir la persona interessada ensenyant el seu DNI. En el cas que aquesta no pugui venir, podrà venir una tercera persona sempre i quan porti una autorització signada per la persona interessada i la fotocòpia del seu DNI.

3. Amb el Nivell 0 o Curs d'iniciació es pot accedir al ROPEC?
Sí. Les persones que tinguin acabada aquesta formació també cal que es registrin al ROPEC.

4. Qui ha realitzat el procés d'homologació via Consejo Superior de Deportes cal que es Registri?
Sí, tothom s'ha de registrar al ROPEC. Qui tingui l'homologació feta, cal que es registri seguint la via ordinària de registre (veure aquí).

5. Què passa amb els cursos realitzats fora de Catalunya?
La modificació de la Llei estableix que és competència d'una federació catalana realitzar l'informe de formació i experìencia. L'FCBQ certifica en l'informe aquelles formacions que ha realitzat (les realitzades a Catalunya) podent incloure en en mateix formacions acreditades per part d'un organisme competent en la matèria, sempre i quan es presentin els documents pertinents degudament segellats i es pugui demostrar una experiència mínima al Territori Català.

La Federació Catalana de Basquetbol recomana que tothom qui compleixi els requisits realitzi els tramits per registrar-se al ROPEC amb la major celeritat possible.

Text sobre la modificació de la Llei