Programa de pràctiques dels cursos de formació

1. Informació general

Un cop l'alumne/a comença el Curs de Formació (1r Nivell Federatiu) o el de Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu), ja pot començar a realitzar el Bloc de Pràctiques.

L'alumne/a ha de certificar un mínim de 150 hores de pràctiques mitjançant la suma d'hores de les activitats que proposa, regula i certifica la Federació Catalana de Basquetbol (punt 3).

2. Normativa general

  • Per validar les pràctiques cal que l'alumne/a entregui de forma presencial a la seu de l'FCBQ o a les Delegacions Territorials i en horari d'atenció al públic els documents que acrediten les seves hores (actes, certificats de clínics, tallers, participació a campus...) juntament amb un model de sol·licitud que es lliurarà a la mateixa FCBQ en el moment d'efectuar el tràmit.

  • No hi ha termini temporal per a presentar les pràctiques. En aquelles activitats que la seva normativa ho permet, es mantenen les hores ja certificades.

  • El fet de no superar una activitat de pràctiques (entrenador/a ajudant de PDP, monitor/a de campus...) prohibeix que l'alumne/a pugui tornar a realitzar aquesta activitat en temporades posteriors.

  • Per sol·licitar plaça (en aquelles activitats que ho requereixin) cal completar el formulari que trobareu a continuació (punt 4).

3. Activitats de pràctiques

ACTIVITAT HORES NORMATIVA I FUNCIONAMENT
Una temporada entrenant un equip inscrit a l'FCBQ 130h Cal entregar 20 actes d'una mateixa temporada i un mateix equip, on consti la signatura de l'alumne/a exercint com entrenador/a. Màxim es pot validar un equip.
Monitor/a en un campus de l'FCBQ 40h Cal complir amb totes les tasques que estableix el Director del Campus. Cal demanar plaça. El fet de sol·licitar-la no garanteix la seva adjudicació.
Entrenador/a ajudant al Programa de Detecció i Perfeccionament (PDP) 40h Obligació d'assistir a tots els entrenaments i trobades de la temporada realitzant les activitats i tasques proposades pel Cap de Centre
Assistència a clínics de formació organitzats o validats per l'FCBQ 2h per clínic S'ofertarà a través de la pàgina web. Es validaràn en cas d'assistir a tota l'activitat. En cas d'assistir dues vegades al mateix clínic, només es validarà com a una (2 hores). L'FCBQ valida un màxim de 3 clínics (6 hores) organitzats per l'Associació Catalana d'Entrenadors de Bàsquet (ACEB)
Assistència a tallers de formació organitzats o validats per l'FCBQ 4h per taller S'ofertarà a través de la pàgina web. Es validaràn en cas d'assistir a tota l'activitat. En cas d'assistir dues vegades al mateix taller, només es validarà com a una (4 hores). Si es realitza el taller com a part complementària d'un Curs, aquest NO valida com a hores de pràctiques. Tampoc valida com a hores de pràctiques si el Taller s'ha realitzat en algun Curs anterior com a part complementària o si és d'un nivell que encara no s'ha cursat
Assistència al TècniBàsquet 20h tot S'ofertarà a través de la pàgina web. Obligació d'assistir a tots els entrenaments i activitats proposades pel Director
Entrenador/a col·laborador/a en el programa del Segle XXI 30h Assistir als entrenaments i realitzar les tasques que siguin assignades des de la Direcció del programa
Àrbitre en activitats organitzades pel Comitè Tècnic de l'FCBQ 30h Les activitats a realitzar les marcarà el Comitè Tècnic.
Realització d'un Curs d'Especialització organitzat per l'FCBQ 30h S'ofertarà a través de la pàgina web. Es validaràn en cas d'aprovar el Curs. En cas de realitzar dues vegades el mateix Curs, només es validarà com a una (30 hores).
Assistència al TecniKids 20h S'ofertarà a través de la pàgina web. Obligació d'assistir a tots els entrenaments i activitats proposades pel Director
Entrenador/a col·laborador/a en els programes de tecnificació 25h Assistir a tots els entrenaments i trobades i realitzar les tasques assignades pel responsable de l'activitat


4. Sol·licitar plaça de pràctiques

Els alumnes que vulguin realitzar les pràctiques, exercint com entrenadors/es ajudants en els programes del PDP o Segle XXI, cal que omplin i envïn el següent formulari.

Les altres activitats requereixen d'inscripció a mesura que es van ofertant.

5. Activitats per a entrenadors/es que són àrbitres de l'FCBQ

Aquesta proposta d'activitats és només per a totes aquelles persones que han realitzat el curs i exerceixen com a àrbitres oficials de la Federació Catalana de Basquetbol