Canvi de lloc de celebració i convocatòria Assemblea General Ordinària 2020

L'Assemblea General Ordinària 2020 de la Federació Catalana de Basquetbol se celebrarà el proper 1 d'agost al Pavelló Nou Congost de Manresa.

27-07-2020 13:10

Després de la compareixença del President de la Generalitat i del Secretari de Salut Pública d’avui dilluns 27 de juliol de 2020, i ateses les mesures enunciades, el seu dia,  pel Govern de la Generalitat referents a les restriccions d’activitat en els municipis de Barcelona i Àrea Metropolitana, la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), seguint les recomanacions de la UFEC i amb el coneixement de la Secretaria General de l’Esport i l'Activitat Física a l’efecte de la celebració presencial de les Assemblees Generals a municipis no afectats per les restriccions, ha fixat com a nou lloc de celebració de l'Assembla Ordinària prevista pel dia 01/08/2020 el

       PAVELLÓ NOU CONGOST
       Zona esportiva, Ctra De Manresa a Sant Joan de Vilatorrada s/n
       08241 Manresa

mantenint-se l’horari que consten en les convocatòries (s’acompanyen indicacions de com arribar al Pavelló i plànol d’accés i aparcament).

La ciutat, a més de la seva major seguretat en matèria sanitària, té una ubicació que garanteix i facilita l’accessibilitat des de qualsevol punt de Catalunya.
L’espai escollit del Pavelló Nou Congost, amb una capacitat aproximada de 5.000 persones, compte amb espais amplis per l’aparcament, podent complir amb tots els requeriments sanitaris de mobilitat i distàncies de seguretat.

Cal ressaltar que la decisió de trasllat ve donada, no solament per preservar en el possible la salut dels assistents, sinó també per la necessitat imperiosa de decidir i aprovar el Pla de Competicions i disposicions inherents que permetin iniciar la temporada 2020-2021 amb tota la feina feta i tothom, sobre tots els clubs, puguin tenir clar la seva planificació  i objectius per aquesta temporada.

Finalment, l’FCBQ vol fer partícips a totes les entitats que per l’activitat esmentada s’ha compromès a respectar el seu protocol d’actuació, així com tot allò que sol·liciti l’Ajuntament de Manresa, titular de la instal·lació, pel que fa a la prevenció del risc de contagi del Covid-19, tant abans, com durant i un cop finalitzades les assemblees.

El Pavelló Nou Congost de Manresa serà la seu, el proper 1 d'agost de 2020, de l'Assemblea General Ordinària (a les 10:30h en 1a convocatòria i a les 11:00h en 2a convocatòria).


CONVOCATÒRIA - ORDRE DEL DIA


1- Informe del President.

    1.1. Aprovació, si s'escau, de la Memòria d'activitats 2019-2020.

    1.2. Situació actual projecte 'Museu del Bàsquet'.

2- Informe econòmic de l'FCBQ i de les AIE's.

3- Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de 2019 i liquidació del pressupost de 2019.

4- Aprovació, si s'escau, del pressupost 2020.

5- Quotes, dipòsits, drets d'entrada, llicències, drets d'arbitratge i altres taxes federatives.

6- Pla de Competicions temporada 2020-2021. Bases de Competició Específiques, composició de grups i edats.

7- Aprovació, si s'escau, dels Estatuts de l'FCBQ.

8- Aprovació, si s'escau, de les modificacions del Reglament Jurisdiccional.

9- Aprovació, si s'escau, de les modificacions del Reglament Oficial de Basquetbol.

10- Propostes de la Junta Directiva.

11- Nomenament dels auditors dels Comptes Anuals de l'Exercici 2020.

12- Elecció de dos interventors, per aprovar l'acta d'aquesta reunió.

13- Precs i preguntes.