Comunicat Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física

Sobre l'afectació en el sector esportiu de les mesures per a la contenció de la Covid-19 a Catalunya aplicables des del 16 d'abril.

09-04-2021 12:00

Arran de la publicació al DOGC de la RESOLUCIÓ SLT/1088/2021, de 16 d'abril, per la qual es prorroguen les mesures per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 a Catalunya, la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física (SGEAF) comunica l'afectació que aquestes mesures tindran en el sector esportiu i de l'activitat física:

Competicions

S'autoritza el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que s'hauran de desenvolupar d'acord amb el que preveu el Pla d'Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya. Això inclou les competicions de caràcter federat, escolar i d'altres tipologies, així com els partits amistosos.

Públic

Les competicions professionals d'àmbit estatal estan regulades pel Consejo Superior de Deportes i es desenvolupen sense presència de públic, en aplicació de la normativa específica.

En la resta de competicions, es permet l'assistència de públic amb les condicions següents:

a) En instal·lacions i equipaments a l'aire lliure, amb subjecció a l'aforament del 50% de l'autoritzat i un nombre màxim de 1.000 persones.
b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l'aforament del 30% de l'autoritzat i un nombre màxim de 500 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Amb tot, hi podran assistir fins a un màxim de 1.000 persones si es compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1 d'aquesta Resolució per a tots els espais i locals oberts al públic, així com les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 2 de la mateixa Resolució respectant el límit de l'aforament al 30%.

El desenvolupament de competicions en aquestes condicions requereix la presentació prèvia per part del titular de la instal·lació o equipament esportiu d'una declaració responsable a la SGEAF i a l'Ajuntament del municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament, en la qual s'informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, en compliment de les condicions establertes als annexos 1 i 2 de la Resolució.

A la declaració, hi haurà de constar l'empresa o personal de manteniment habilitat d'acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada d'acord amb els criteris establerts a l'annex 1.

En els casos no citats en els punts anteriors, l'organització de la disposició de públic en esdeveniments esportius s'ha de fer d'acord amb els paràmetres previstos en el Pla d'Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya i sempre amb seient preassignat.

Mobilitat

Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments que s'hagin de fer per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.

Així mateix, es permeten els desplaçaments dins del territori de Catalunya per prendre part en les competicions autoritzades a Catalunya o per assistir a entrenaments per preparar aquestes proves, per la qual cosa l'esportista haurà d'acreditar que participa o competeix en alguna de les competicions habilitades.

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) restarà pendent a les noves indicacions sobre l'evolució epidemiològica, anunciades pel Govern, per anar informant i comunicant als Clubs i Entitats afiliades a la Federació.

| FCBQ |