COMUNICAT FCBQ - Llistes d'equips sènior per categories

La Federació Catalana de Basquetbol publica la llista d'equips sèniors amb els ascensos i l'ordre per cobrir vacants.

19-05-2020 19:00

Arran de l'aparició de la Pandèmia COVID-19, i seguint les instruccions emanades de les autoritats sanitàries i esportives, la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) va decretar la suspensió temporal dels seus campionats a partir de la Jornada del 15 de març de 2020 i pels següents quinze dies.

Abans de la data límit d’aquesta primera suspensió, i degut a la prolongació de l’estat d’alarma per part de les autoritats competents, es va acordar una pròrroga per quinze dies més.  

En data 18 d’abril de 2020 es va comunicar la previsió de suspensió de  les competicions, excepte les de Sèniors i Preferents, atès que, pels estudis realitzats, podrien finalitzar si es reiniciaven com a molt tard el dia 17 de maig. 

Finalment, el dia 28 d’abril es va informar sobre l’acord del Comitè Executiu d'aquesta Federació, de suspendre de manera definitiva totes les competicions d’àmbit català. 

En aquell comunicat, ja es feia palesa la dificultat per poder definir les condicions en que s’hauria de jugar la temporada següent, si bé s’apuntaven uns punts de referència:

· no es poden preveure fases al juliol i qui sap si al setembre;
· no sembla que es pugui garantir l’inici de les competicions en les dates que eren habituals fins ara;
· es desconeix quan les instal·lacions esportives seran aptes per començar a entrenar; i si es produirà (esperem que no), un rebrot de la pandèmia...
· les restriccions al transport aeri, les condicions d’allotjament en hotels, així com els preus dels bitllets i pernoctacions que, si bé no afectarien directament les nostres competicions, sí que ho fan als Clubs catalans que participen en les d’àmbit estatal. 

Així mateix, es comunicava el següent:

...es treballarà amb les dades amb que disposem avui, per tal de poder presentar un projecte de competicions (a considerar, en tot cas, d’excepcional i transitori) que conjugui els interessos esportius i econòmics de totes les entitats i s’ajusti a les especials circumstàncies del moment.

Finalment, s’indicava que:

Probablement, la proposta final que es presenti no contempli cap descens per aquesta temporada que avui hem donat per finalitzada i que els ascensos es ponderin en funció del sistema final de cada competició. 

D’acord amb tot això, s’ha estudiat una proposta de competicions per a les temporades 2020-2021 i 2021-2022, que es presentarà a la pròxima Assemblea General, i que encaixi dins el marc que en la circular núm. 24 s’establia.  

En primer lloc, s’ha considerat que el sistema de competició en els campionats sènior de caràcter transitori s’hauria de mantenir durant dues temporades. El desconeixement sobre el futur de la pandèmia, els possibles rebrots i altres aspectes a tenir en consideració fan que el plantejament hagi de ser molt cautelós. 

En segon lloc, també cal ser prudent pel que fa a la data d’inici de les competicions. No sembla oportú tampoc establir una data i, si es pot, començar abans. És millor permetre que els clubs i entitats estableixin les seves activitats pel mes de setembre, màxim si no els és possible organitzar campus, estades o torneigs durant juny ni juliol. Seria aconsellable no començar abans del 17 d’octubre.

Així mateix, cal preveure una possible aturada dels campionats durant els mesos següents si hi hagués cap rebrot; això fa que la previsió d'acabament de les competicions no s’allargui més enllà de la primera o segona setmana de maig de 2021, a fi de poder disposar d’entre quatre a sis setmanes per poder acabar, en cas d’aturada, les fases regulars dels campionats. 

Aquesta previsió obligarà a preveure dos sistemes d’ascensos i descensos, en funció de si la temporada s’ha pogut finalitzar amb normalitat, o només s’ha pogut acabar la Fase Regular. En el llistat d’equips apareixen com a opció A) o B).

Això, amb independència d’una normativa de caràcter reglamentari que estableixi el que cal fer si no fos possible acabar ni la Fase Regular.  

En tercer lloc, la decisió de no establir descensos i ponderar el possibles ascensos farà que el nombre final d’equips en cadascuna de les competicions sigui superior a l’actual. Atès el que s’ha indicat abans (inici més tardà, i la necessitat de finalitzar abans), serà necessària la reducció del nombre d’equips per grup. La proposta que es presenta és per a grups de fins a 12 equips, com a màxim. 

En quart lloc, el fet d’haver-se jugat més del 75% de la Fase Regular, fa possible establir un sistema de valoració que permeti donar validesa al que ja s’ha jugat. Així, s’han analitzat totes les classificacions d’aquests campionats, establint el percentatge resultant entre partits guanyats sobre els jugats. Aquest tant per cent defineix el lloc a la classificació final de cada grup. En cas d’empat, average particular (si s’han jugat els dos partits), o general, si no.

Per a la confecció de les llistes d’equips per categories s’ha tingut en compte el següent:

- Es va partir del supòsit que no hi hauria cap descens a les competicions FEB, com així ha estat finalment.
- Cap descens d’equips dels Campionats de Catalunya.
- Ponderació dels ascensos en virtut de les vacants que la nova distribució en grups de 12 equips permetés.

Per confeccionar l’ordre per l’ascens i de repesques, en cas d’empat a percentatge entre equips de diferent grups, s’ha pres com a primer criteri de desempat l’average general.  

Finalment, en els casos previstos en l’article 29 del Reglament Jurisdiccional de l’FCBQ, s’ha procedit tal i com s’estableix en l’article 106 del mateix Reglament.  

A fi de no perjudicar esportivament cap Entitat per la decisió de no establir descensos, es permetrà la inscripció d’un equip a la categoria immediata inferior a la que apareix en les llistes que es publiquen juntament amb aquesta notícia. 

Apareixen en les llistes els equips participants a Copa Masculina i Femenina amb dret d’ascens a EBA i LF2 respectivament, donat que el termini per a renunciar-hi finalitzarà a finals del mes de juny. De produir-se els ascensos, les vacants seran cobertes d’acord amb l’ordre establert.

Tanmateix, s’indica a cada categoria el nombre de grups per a la propera temporada (2020-2021) i els ascensos i descensos previstos.

Esperem poder comunicar en breu la data de la pròxima Assemblea, on es presentarà per a la seva aprovació el pla de competicions, d’acord amb tot el que s’ha exposat anteriorment.

Llistes d'equips sènior per categories: